Resursser

 
Vedtekter
› Skjema for innmelding, vaksen
› Skjema for innmelding, born under 15 år
› Skjema for utmelding frå noverande trussamfunn
› Komplett lovtekst: «Lov om trudomssamfunn og ymist anna.»
Forstandarar og styre